English | עברית

ברוכים הבאים לאתר הלל

 

ארגון המקהלות בישראל, הלל, הוקם על-ידי זמרים, מנצחים ומנהלי מקהלות, כדי לשרת את המקהלות האמנותיות ברחבי הארץ. חברי הוועד, ואנו בתוכם, עובדים בהתנדבות כדי לקדם את שירת המקהלה.

חג הלל, שבתות שירה, השתלמויות מנצחים וקונצרטים במרכז פליציה בלומנטל, הם חלק מהפעילויות המוצעות למקהלות החברות בארגון.

בשנה האחרונה ערכנו שיחות עם מנהלים ומנצחים לבחינה מחודשת של הפעילות ושל האפשרויות לשתף פעולה עם ארגוני מקהלות ישראליים כמיל"ה וכעמותת הנבל והזמיר (הזמריה), ובעקבותיהן נבנה האתר החדש והפעילות המשרדית שלנו הועברה לזמריה.

אנו מאמינים, כי ארגון מקהלות פעיל חשוב ותורם לשיפור המקצועיות של המקהלות והמנצחים, לייצוג שלהם כלפי המוסדות בארץ ובעולם, ולהעמקת הקשר וההיכרות בין המקהלות, וקוראים לכל המקהלות והמנצחים להיות חלק ממנו.

רמי ברבר  

יושב ראש ארגון המקהלות בישראל


ארגון 'הלל' בפייסבוק

https://www.facebook.com/hallel.isco?ref=hl

חדשות